Szukaj w mieście
Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska Milenium » Wydział Zarządzania i Marketingu » Zarządzanie

62-200 Gniezno, Wielkopolskie
ul. Pstrowskiego 3a, Zobacz na mapie
Tel: (61) 425-75-70
Fax: (61) 425-53-54
WWW: http://www.gwshm.edu.pl
Email: dziekanat@gwshm.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Zarządzanie Zarządzanie - Licencjackie stacjonarne Zarządzanie - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Informacje o kierunku


Studia na kierunku zarządzanie pozwalają rozwinąć umiejętności logicznego myślenia, analizy faktów oraz podejmowania strategicznych decyzji. Oferta kierowana jest do ludzi przedsiębiorczych, pragnących związać swoją przyszłość zawodową z biznesem (jako pracodawca lub pracobiorca) albo administracją.


Prof. GWSHM dr hab. Zygmunt Waśkowski, Prorektor i Dziekan Wydziały Zarządzania i MarketinguPlan studiów obejmuje przedmioty podstawowe, wspólne dla całego kierunku m.in. podstawy zarządzania, marketing, informatykę w zarządzaniu, makroekonomię, mikroekonomię, prawo, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, badania marketingowe, logistykę, socjologię, psychologię ogólną, prezentacje publiczne, finanse, rachunkowość finansową, matematykę, statystykę opisową, naukę o organizacji, strategie marketingowe, język obcy, seminaria dyplomowe.


Specjalności


 

Kogo przygotowujemy?

Studia na tej specjalności powinny wybrać osoby, które swoją karierę zawodową pragną związać z pracą w instytucjach publicznych nie nastawionych na osiąganie zysku. W trakcie nauki studenci opanowują wiedzę i umiejętności praktyczne, m.in. w zakresie nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania jednostkami administracyjnymi, organizacji pracy własnej i w zespole, zarządzania informacjami, komunikacji międzyludzkiej, obsługi interesantów.

Absolwenci tej specjalności będą mogli podjąć pracę na samodzielnym lub kierowniczym stanowisku w jednostkach administracji rządowej lub samorządowej wszystkich szczebli.

Studenci w określonym zakresie wybierają indywidualną ścieżkę kształcenia, decydując o programie studiów przez wybór przedmiotów fakultatywnych z szerokiej oferty proponowanych na kierunku zajęć.

Jakie przedmioty specjalnościowe?

Oprócz przedmiotów podstawowych (wymienionych powyżej), plan studiów porusza następujące zagadnienia m.in. partnerstwo prywatno-publiczne, podstawy ekonometrii, gospodarkę regionalną, prawo pracy, zarządzanie konfliktami w organizacji, rachunkowość budżetową, marketing w organizacjach non-profit, prawo administracyjne, obsługę klienta, programy UE.

 

Kogo przygotowujemy?

Osoby, które po ukończeniu studiów potrafią prowadzić własną, nowocześnie i efektywnie działającą firmę handlową, usługową czy produkcyjną, małej lub średniej wielkości, a także pracowników w zawodach, do których potrzeba wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania, marketingu, informatyki, analizy i planowania oraz kreatywności w działaniu.

Studenci w określonym zakresie wybierają indywidualną ścieżkę kształcenia, decydując o programie studiów przez wybór przedmiotów fakultatywnych z szerokiej oferty proponowanych na kierunku zajęć.

Jakie przedmioty specjalnościowe?

Poza przedmiotami kierunkowymi plan studiów zawiera m.in. przedsiębiorczość, ubezpieczenia gospodarcze, metody finansowania inwestycji, fundusze strukturalne, kreatywność w biznesie, negocjacje, biznesplan, etyką.

 

Kogo przygotowujemy?

Studia o tej specjalności przeznaczone są dla osób zainteresowanych zapoznaniem się z psychologicznymi przesłankami zarządzania i kierowania ludźmi oraz nabyciem umiejętności zastosowania wiedzy z tego zakresu w pracy zawodowej. Podczas nauki studenci będą wyrabiać w sobie umiejętności i kompetencje społeczne, komunikacyjne oraz emocjonalne, niezbędne do efektywnej pracy menedżera. Zarządzanie zasobami ludzkimi jest jedną z kluczowych specjalności na kierunku zarządzanie, gdyż sukces organizacji przede wszystkim zależy od ludzi. Absolwenci tej specjalności będą mogli ubiegać się o pracę na samodzielnych lub kierowniczych stanowiskach w działach kadr, działach organizacji, komórkach do spraw szkoleń itp.

 

Studenci w określonym zakresie wybierają indywidualną ścieżkę kształcenia, decydując o programie studiów przez wybór przedmiotów fakultatywnych z szerokiej oferty proponowanych na kierunku zajęć.

Jakie przedmioty specjalnościowe?

Plan studiów tej specjalności (poza przedmiotami kierunkowymi) obejmuje m.in. psychologię w zarządzaniu kadrami, komunikację międzyludzką, planowanie i rekrutację pracowników, motywację i systemy motywowania, marketing wewnętrzny, etykę, szkolenie i rozwój pracowników, kreatywność w biznesie, systemy ocen pracowników.

 

Kogo przygotowujemy?

Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do zarządzania obrotem towarowym na rynku krajowym oraz międzynarodowym. Na studiach opanują m.in. umiejętności analizowania, planowania i koordynacji działań zaopatrzeniowych, kontroli jakości dostaw, zapoznają się z programami i systemami logistycznymi oraz specyfiką gospodarki magazynowej. Nabyta wiedza teoretyczna i praktyczna pozwoli im sprawnie organizować procesy związane z zakupem lub sprzedażą produktów konsumpcyjnych i przemysłowych.

Absolwenci tej specjalności będą mogli podjąć pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych lub handlowych, na stanowiskach odpowiedzialnych za transport towarów, zarządzanie obiektami magazynowymi, gospodarkę zaopatrzeniową lub wewnętrzny obrót towarowy.

Studenci w określonym zakresie wybierają indywidualną ścieżkę kształcenia, decydując o programie studiów przez wybór przedmiotów fakultatywnych z szerokiej oferty proponowanych na kierunku zajęć.

Jakie przedmioty specjalnościowe?

Oprócz przedmiotów wspólnych dla całego kierunku wyłącznie w ramach tej specjalności uczymy m.in. marketingu zakupów, zarządzania łańcuchem dostaw, logistycznej obsługi klienta, e-biznesu w logistyce, metod i narzędzi wspomagania negocjacji, technologii ochrony danych i transakcji, zarządzania jakością w logistyce, magazynowania i obsługi zapasów, sterowania procesami logistycznymi w produkcji i dystrybucji oraz transportu w systemach logistycznych.