Szukaj w mieście
Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pedagogika społeczna w zakresie bezpieczeństwa publicznego i edukacji dla bezpieczeństwa Pedagogika społeczna w zakresie bezpieczeństwa publicznego i edukacji dla bezpieczeństwa - Licencjackie stacjonarne Pedagogika społeczna w zakresie bezpieczeństwa publicznego i edukacji dla bezpieczeństwa - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Kogo przygotowujemy?

Specjalność kształci pedagogów społecznych działających w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania narastającym zagrożeniom naruszającym bezpieczeństwo publiczne w wymiarze indywidualnym, grupowym i zbiorowym, takim jak zagrożenia cywilizacyjne, ekologiczne, katastrofy, klęski żywiołowe, patologie społeczne i zachowania kryminogenne, konflikty społeczne, terroryzm (i in.) oraz specjalistów w zakresie edukowania szerokich kręgów społecznych do bezpieczeństwa i radzenia sobie z zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi. Pedagog społeczny tej specjalności jest wyposażony w interdyscyplinarną wiedzę prawniczą, socjologiczną, psychologiczną i pedagogiczną, jest przygotowany do współdziałania ze strukturami i organami państwa i samorządów, służbami mundurowymi i służbami ratownictwa w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa publicznego oraz do wspomagania osób, grup i środowisk bezpośrednio dotkniętych zagrożeniem w pokonywaniu trudnych wydarzeń i wychodzeniu z kryzysu. Specjalność przygotowuje do diagnozowania i monitorowania zagrożeń w różnych obszarach życia społecznego, rozpoznawania potrzeb edukacyjnych w tym zakresie, opracowywania programów prewencji społecznej, programów profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom i umacniania bezpieczeństwa publicznego oraz do prowadzenia poradnictwa społecznego w tej sferze.

Absolwenci są przygotowani do pracy w administracji państwowej i samorządowej - w wydziałach zajmujących się bezpieczeństwem publicznym, zarządzaniem kryzysowym, obroną cywilną, w komórkach bezpieczeństwa instytucji państwowych i prywatnych, a także przedsiębiorstw oraz firm; mogą być zatrudniani w centrach powiadamiania ratunkowego, ośrodkach interwencji kryzysowej, policyjnej izbie dziecka, pogotowiu opiekuńczym oraz w licznych służbach mundurowych - straży miejskiej, policji, straży pożarnej, służbie ochrony kolei i lotnisk a także w straży granicznej i wojsku; mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach ochrony osób i mienia, a po dodatkowym przeszkoleniu lub studiach podyplomowych mogą zakładać i prowadzić firmy ochroniarskie; mogą uzyskać zatrudnienie na stanowiskach specjalistów ds. bezpieczeństwa w administracji szkół, placówek oświatowych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych, placówek pomocy społecznej, lecznictwa i ratownictwa. Absolwenci będą posiadali kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy przy przygotowaniach i organizacji pod względem bezpieczeństwa wielkich imprez i wydarzeń masowych, jak np. EURO 2012.Absolwenci kierunku studiów i specjalności nabywają również kwalifikacje pedagogiczne i są przygotowani do prowadzenia w szkolnictwie nowego przedmiotu "edukacja dla bezpieczeństwa".

Jakie przedmioty specjalnościowe?

Poza przedmiotami kierunkowymi plan studiów zawiera następujące przedmioty specjalnościowe: współczesne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, system ochrony bezpieczeństwa publicznego, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, instytucje zarządzania kryzysowego, prawne podstawy zarządzania bezpieczeństwem, psychologię społeczną, psychologię stresu i wydarzeń krytycznych, pedagogikę środowisk społecznych, socjologię subkultur i patologii społecznej, animację społeczną środowiska lokalnego, prewencję społeczną wobec zagrożeń bezpieczeństwa, poradnictwo społeczne, dialog społeczny i mediacje, edukację w dziedzinie bezpieczeństwa z metodyką, komunikację medialną w edukacji dla bezpieczeństwa, podstawy interwencji kryzysowej, podstawy ratownictwa medycznego i sanitarnego, trening umiejętności psychospołecznych.

W ramach praktyk zawodowych osoby chętne będą mogły odbyć obóz sprawnościowy i technik samoobrony. Studenci mogą nabyć umiejętności posługiwania się bronią palną poprzez treningi w sekcji strzeleckiej prowadzonej przez uczelnię, jak i udział w zawodach sportowo-militarnych w kraju i za granicą. Ponadto mężczyźni zainteresowani pracą w służbach mundurowych mogą w toku studiów (stacjonarnych i niestacjonarnych) odbyć szkolenie obronne organizowane w części teoretycznej przez uczelnię, a w części praktycznej (6 tygodni) przez wojsko i uzyskać pierwszy stopień podoficerski, ułatwiający dalszą karierę.