Szukaj w mieście
Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pedagogika - edukacja elementarna z terapią pedagogiczną Pedagogika - edukacja elementarna z terapią pedagogiczną - Licencjackie stacjonarne Pedagogika - edukacja elementarna z terapią pedagogiczną - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Kogo przygotowujemy?

Szerokoprofilowa specjalność przygotowuje do pracy pedagogicznej w przedszkolach oraz w klasach I-III tj. nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej (kształcenia zintegrowanego). Absolwenci uzyskują zarazem kwalifikacje do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej (zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, profilaktyki logopedycznej) z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Jakie przedmioty specjalnościowe?

Oprócz przedmiotów podstawowych wymienionych powyżej plan studiów zawiera następujące przedmioty specjalnościowe: pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną, kształtowanie kompetencji językowych oraz kompetencji matematycznych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, metodykę wychowania przedszkolnego, edukację przyrodniczą, edukację zdrowotną i ruchową, edukację muzyczną, plastyczną oraz techniczną dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, warsztat zabawy, pedagogikę specjalną, diagnoza w edukacji dziecka, terapię pedagogiczną z metodyką zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz logopedię.