Jesteś w: Home » Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska Milenium » Wydział Pedagogiki » Pedagogika - resocjalizacja i pomoc społeczna
Szukaj w mieście
Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska Milenium » Wydział Pedagogiki » Pedagogika - resocjalizacja i pomoc społeczna

62-100 Wągrowiec, Wielkopolskie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Kcyńska 48, Zobacz na mapie
Tel: (67) 262-01-08 Nr. wewnętrzny: 37
Fax:  
WWW: http://www.wagrowiec.gwshm.edu.pl
Email: wagrowiec@gwshm.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pedagogika - resocjalizacja i pomoc społeczna Pedagogika - resocjalizacja i pomoc społeczna  - Licencjackie stacjonarne Pedagogika - resocjalizacja i pomoc społeczna  - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Kogo przygotowujemy?

Pedagogów resocjalizacyjnych pracujących z osobami i środowiskami zagrożonymi patologią społeczną oraz z nieletnimi i dorosłymi popadającymi w konflikt z prawem i osadzonymi w placówkach resocjalizacyjnych oraz penitencjarnych. W ramach szerokiej specjalności uzyskują także przygotowanie do pracy w systemie pomocy społecznej, wspierającym rodziny, osoby, kręgi społeczne znajdujące się w trudnym położeniu życiowym i zagrożone marginalizacją społeczną.

Absolwenci mogą być zatrudnieni w placówkach profilaktyczno-wychowawczych, ośrodkach socjoterapii, pogotowiach opiekuńczych, zakładach wychowawczych i poprawczych dla nieletnich, zakładach karnych, aresztach śledczych, ośrodkach kuratorskich, a także w strukturach policji i wojska. Miejscem zatrudnienia absolwentów jest również rozległy system pomocy społecznej (w sektorze państwowym, prywatnym oraz prowadzonym przez organizacje pozarządowe), a w tym takie placówki, jak: ośrodki pomocy rodzinie, domy pomocy społecznej, placówki interwencji kryzysowej, ośrodki wspierające bezdomnych, uzależnionych, ośrodki pomocy postpenitencjarnej (i in.).

Jakie przedmioty specjalnościowe?

Plan studiów tej specjalności obejmuje (poza przedmiotami podstawowymi) następujące przedmioty: psychologię społeczną, politykę społeczną, pedagogikę resocjalizacyjną, metodykę wychowania resocjalizacyjnego, pedagogikę specjalną, system instytucji resocjalizacji i pomocy społecznej, podstawy prawne resocjalizacji i pomocy społecznej, podstawy pracy socjalnej, dziedziny pracy socjalnej, diagnozę w resocjalizacji i pomocy społecznej, psychoterapię i socjoterapię w resocjalizacji i pracy socjalnej. Duży nacisk kładziemy na zajęcia warsztatowo-metodyczne, takie jak: warsztat pracy kuratora, warsztat pracy wychowawcy w placówce resocjalizacyjnej oraz placówce penitencjarnej, warsztat pracy socjalnej z rodziną problemową, z bezrobotnymi i bezdomnymi, z uzależnionymi, warsztat pracy z grupą oraz trening umiejętności interpersonalnych. Plan studiów przewiduje przedmioty podstawowe dla kierunku (wymienione wyżej), a także przedmioty specjalnościowe m.in.: psychologię społeczną, politykę społeczną, podstawy i dziedziny pracy socjalnej, pedagogikę resocjalizacyjną i penitencjarną, diagnozę w pracy socjalnej i resocjalizacji, psychoterapię i socjoterapię w pracy socjalnej i resocjalizacji (i in.) oraz duży blok przedmiotów warsztatowo-metodycznych, tj. warsztat pracy socjalnej z rodziną problemową, warsztat pracy kuratora, warsztat pracy wychowawcy w placówce resocjalizacyjnej (i in.).